Statut

STATUTUL

ASOCIATIEI  MILITARILOR PARTICIPANTI  IN TEATRELE  DE  OPERATII” – A.M.P.T.O.

CAPITOLUL I –  FORMA JURIDICA, DENUMIREA JURIDICA, SEDIU, DURATA

Art. 1 Cadrul juridic:

Asociatia este fondata, potrivit Actului constitutiv de urmatorii membrii fondatori:

Art. 2 Denumirea asociatiei:

Asociatia poarta denumirea de „MILITARILOR PARTICIPANTI IN TEATRELE DE OPERATII” – A.M.P.T.O.

 conform dovezii de disponibilitatea denumirii, eliberata de Ministerul Justitiei sub nr. 151009 din data de 08.02.2016

Art. 3. Durata

Asociatia „MILITARILOR PARTICIPANTI IN TEATRELE DE OPERATII” – A.M.P.T.O.

va functiona pe durata nedeterminata.

Art 4. Sediul asociatiei

 Asociatia are sediul in Sos. Olteniţei, nr. 225 A, Corp A, cam.  8, Sector 4 conform Contractului de Comodat nr. 212 din data de 15.02.2016, spaţiu ce nu se va constitui în patrimoniul asociaţiei. Sediul poate fi ulterior transferat la o altă adresă, prin hotărârea Consiliului Director.

De asemenea, Asociaţia, poate constitui, în urma hotărârii Adunarii Generale, filiale în ţară şi în străinătate, cu condiţia respectării legislaţiei în materie.

CAPITOLUL II – SCOPURI si  OBIECTIVELE ASOCIATIEI

Art. 1 Scopul Asociatiei „MILITARILOR PARTICIPANTI IN TEATRELE DE OPERATII” – A.M.P.T.O. este identificarea, promovarea şi susţinerea intereselor de ordin social, economic, profesional şi cultural, specifice membrilor sai, precum si eficientizarea programelor de reconversie profesională destinate membrilor A.M.P.T.O..

Art. 2 In realizarea acestui scop, Asociatia „MILITARILOR PARTICIPANTI IN TEATRELE DE OPERATII” – A.M.P.T.O. isi propune urmatoarele obiective:

2.1.Dezvoltarea relaţiilor cu autorităţile/instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale sau alte asociaţii din tara sau din alte tari.

2.2. Promovarea unor programe/proiecte de reconversie si stimularea liberei iniţiative economice a membrilor A.M.P.T.O.  si a familiilor acestuia.

2.3. Susţinerea personalului disponibilizat sau  trecut în rezervă, in scopul integrării cat mai rapide a acestuia in viata economico-sociala.

2.4. Realizarea unui dialog social cu autorităţile/instituţiile publice implicate in procesul de disponibilizare si reorientare profesionala a personalului disponibilizat sau  trecut în rezervă.

2.5. Desfăşurarea unor activităţi de consiliere si îndrumare pentru personalul disponibilizat sau  trecut în rezervă, in funcţie de opţiuni, avându-se in vedere impactul psihologic al schimbării statutului social al acestuia.

2.6.  Realizarea unor studii sociologice si realizarea unor campanii/programe economico- sociale umanitare privind  îngrijirile sociale şi medicale.

2.7.  Consilierea si instruirea antreprenorială pentru înfiinţarea de întreprinderi mici şi mijlocii.

2.8. Editarea, tipărirea si difuzarea de publicaţii specifice precum şi organizarea de conferinţe şi cursuri de pregătire pentru lansarea intr-o nouă carieră a membrilor A.M.P.T.O.

2.9. Promovarea culturii, turismului, sportului, protecţiei mediului şi a monumentelor istorice, drepturilor omului si educaţiei civice.

2.10. Participarea la elaborarea unor proiecte legislative care sa asigure protecţia economico- socială a membrilor A.M.P.T.O.  si a familiilor acestuia.

2.11.  Participarea cu personal calificat la acţiuni de instruire, prevenire si înlăturare a urmărilor  unor situaţii de criză sau dezastre naturale. (premilitara)

2.12.  Participarea membrilor A.M.P.T.O. la activităţile O.N.U., N.A.T.O şi O.S.C.E., care pot conferi ţării cadrul favorabil armonizării şi promovării intereselor fundamentale pe plan european şi global. 

2.13. Pentru realizarea scopului şi a obiectivelor sale, A.M.P.T.O. îşi propune să desfăşoare următoarele activităţi:

2.14. Să prezinte propuneri conducerii  Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Protecţie si Pază, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale referitoare la organizarea şi desfăşurarea unor programe/proiecte de reconversie si stimularea liberei iniţiative economice pentru personalul militar disponibilizat sau  trecut în rezervă si a familiilor acestuia.

2.15. Să înfiinţeze organisme proprii de protecţie socială a membrilor A.M.P.T.O.

2.16. Să realizeze  continuu schimburi de date şi informaţii de interes cu organizaţii/asociaţii din ţară şi străinătate.

2.17.  Înfiinţarea propriilor mijloace mass-media pentru o informare cât mai oportună şi reală a membrilor A.M.P.T.O. si familiile acestora.

CAPITOLUL III – PATRIMONIUL

Art. 1 Patrimoniul Asociatiei „MILITARILOR PARTICIPANTI IN TEATRELE DE OPERATII” – A.M.P.T.O., destinat in exclusivitate scopului propus, se compune din:

 1. a) Suma de 1500 (unamiecincisute) lei, in numerar, depusa in cont bancar conform extrasului de cont anexat;
 2. b) cotele de participatie ale membrilor fondatori;
 3. c) cotizatiile lunare ale membrilor asociatiei, caror valoare va fi stabilita prin Regulamentul de Ordine Interioara;
 4. d) dobanzi si dividente rezultate prin plasarea sumelor disponibile in conditiile legii;
 5. e) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
 6. f) donatii, sponsorizari si publicitate;
 7. g) venituri obtinute din activitati proprii ( spectacole sportive etc);
 8. h) donatiile pot fi in lei sau in valuta, de la persoane fizice sau juridice, cu capital de stat sau privat, din tara sau strainatate;
 9. i) alte venituri in conditiile legii;

Asociatia „MILITARILOR PARTICIPANTI IN TEATRELE DE OPERATII” – A.M.P.T.O.

va putea desfasura activitatile economice daca acestea au un caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal ale asociatiei.

CAPITOLUL IV – MEMBRI, DREPTURI SI OBLIGATII

Art. 1 Poate deveni membru al Asociatiei „MILITARILOR PARTICIPANTI IN TEATRELE DE OPERATII” – A.M.P.T.O. orice cetatean roman sau strain care este de acord cu scopul si obiectivele asociatiei si care intelege sa contribuie efectiv la realizarea scopului si a obiectivelor asociatiei.

Art. 2 In cadrul Asociatiei „MILITARILOR PARTICIPANTI IN TEATRELE DE OPERATII” – A.M.P.T.O. isi vor desfasura activitatea, urmatoarele categorii de membri:

 1. a) Membri fondatori – persoanele fizice semnatare a actului de constituire care adera la prezentul statut si inteleg sa-si aduca aportul moral si material la constituirea patrimoniului social al Asociatiei. Sunt membri cu drept de vot si drept de veto in cadrul Adunarii Generale, Ordinare sau Extraordinare a Asociatiei „MILITARILOR PARTICIPANTI IN TEATRELE DE OPERATII” – A.M.P.T.O.
 2. b) Membri de onoare – persoane fizice carora Adunarea Generala a Asociatiei „MILITARILOR PARTICIPANTI IN TEATRELE DE OPERATII” – A.M.P.T.O.

le-a acordat titlul la propunerea Consiliului Director pentru contributii deosebite. Sunt membri fara drept de vot in cadrul Adunarii Generale, Ordinare sau Extraordinare a Asociatiei „MILITARILOR PARTICIPANTI IN TEATRELE DE OPERATII” – A.M.P.T.O.

 1. c) Membri cotizanti – persoane fizice si juridice care au solicitat afilierea si carora le-a fost acceptata cererea in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei „MILITARILOR PARTICIPANTI IN TEATRELE DE OPERATII” – A.M.P.T.O.

Sunt membri fara drept de vot in cadrul Adunarii Generale, Ordinare sau Extraordinare a Asociatiei „MILITARILOR PARTICIPANTI IN TEATRELE DE OPERATII” – A.M.P.T.O. , dar pe care il poate dobandi, daca demonstreaza merite deosebite  intr-o perioada de timp de minim un an in interesul prezentei asociatii.

Obtinerea dreptului de vot a oricarui membru cotizant se decide in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei „MILITARILOR PARTICIPANTI IN TEATRELE DE OPERATII” – A.M.P.T.O. numai la

propunerea unui membru cu drept de vot . Membrul cotizant care a pierdut calitatea de membru, indiferent de motiv, dar care a recastigat-o nu mai poate beneficia de drept de vot in cadrul Adunarii Generale.

 1. e) Membri simpatizanti – persoane fizice si juridice care solicita afilierea la Asociatie „MILITARILOR PARTICIPANTI IN TEATRELE DE OPERATII” – A.M.P.T.O.

Art. 3 Membrii Asociatiei „MILITARILOR PARTICIPANTI IN TEATRELE DE OPERATII” – A.M.P.T.O. vor avea urmatoarele drepturi:

 1. a) Sa beneficieze de conditii tehnice si logistice pentru practicarea activitatilor specifice;
 2. b) Sa aleaga si sa fie alesi in Consiliul director si in Comisia de cenzori ale Asociatiei „MILITARILOR PARTICIPANTI IN TEATRELE DE OPERATII” – A.M.P.T.O. daca au aptitudini si capacitati pentru functiile la care candideaza si nu au suferit nici o condamnare Fac exceptie de la aceasta dispozitie membrii fara drept de vot;
 3. d) Membrii fondatori, si cotizanti cu drept de vot au dreptul sa-si exprime prin vot optiunea fata de proiectele de hotarari ale Adunarii Generale ale Asociatiei;
 4. e) Sa initieze programe specifice colegiului;
 5. f) Sa participe la manifestarile initiate de Asociatie respectand regulamentele de organizare cadru si particulare ale acestor actiuni;
 6. g) Sa aiba acces la informatie, documentatie si consultatie in domeniu.
 7. h) Sa beneficieze de toate avantajele care decurg din sponsorizari efectuate conform legilor in vigoare;

Art. 4 Membrii Asociatiei „MILITARILOR PARTICIPANTI IN TEATRELE DE OPERATII” – A.M.P.T.O. vor avea urmatoarele obligatii:

 1. a) Sa respecte statutul, fara rezerve, si Regulamentele de organizare si functionare si ordine interioara a Asociatiei;
 2. b) Sa respecte reglementarile legii privind activitatea asociatiei
 3. c) Sa achite in termen si cuantumul fixat, cotizatia si orice taxa platita de asociatie in numele si pentru uzul asociatiei. Fac exceptie de la aceasta dispozitie membrii de onoare;
 4. d) Sa onoreze orice conventie intervenita intre Asociatiei si alta organizatie, sa sustina permanent, moral si material activitatea Asociatiei „MILITARILOR PARTICIPANTI IN TEATRELE DE OPERATII” – A.M.P.T.O.
 5. e) Sa urmareasca atragerea de noi membri si noi surse de venituri;
 6. f) Sa participe activ la actiunile Asociatiei „MILITARILOR PARTICIPANTI IN TEATRELE DE OPERATII” – A.M.P.T.O.
 7. g) Sa nu prejudicieze imaginea, actiunile si activitatea Asociatiei;

Art. 5 Pierderea calitatii de membru al Asociatiei:

Calitatea de membru se pierde in urmatoarele cazuri;

 1. a) incetarea existentei persoanei juridice;
 2. b) neplata la timp a cotizatiei si a altor obligatii;
 3. c) excluderea in urma deciziei Consiliului Director pentru incalcarea dispozitiilor statutare, desfasurarea unor campanii anticoncept Asociatiei, neonorarea angajamentelor liber consimtite, lipsa de interes fata de scopurile si obiectivele Asociatiei „MILITARILOR PARTICIPANTI IN TEATRELE DE OPERATII” – A.M.P.T.O.
 4. d) la cererea membrului asociatiei, cu conditia depunerii cererii de retragere si anuntarii intentiei la Consiliul Director cu cel putin 30 de zile inainte de retragere. Daca in timpul termenului de 30 de zile, membrul asociatiei doreste sa revina asupra cererii sale de retragere, aceasta se poate face numai cu acordul Consiliului Director;
 5. e) prin deces;
 6. e) titlul de membru al asociatieie poate fi redobandit si se poate pierde la cerere sau in cazul in care membrul respectiv nu mai indeplineste conditiile pentru care i s-a acordat acest titlu.

Membrii care se retrag sau  care sunt exclusi, nu au nici un drept asupra patrimoniului social, ei ramanand  sa-si plateasca contributiile la care s-au obligat fata de Asociatiei pana la momentul retragerii sau excluderii.

CAPITOLUL V –  CONDUCERE SI CONTROLUL ASOCIATIEI

Art. 1  Adunarea Generala a membrilor Asociatiei;

Adunarea Generala reprezinta organul de conducere al Asociatiei „MILITARILOR PARTICIPANTI IN TEATRELE DE OPERATII” – A.M.P.T.O. si este alcatuit din totalitatea membrilor fondatori, electori si cotizanti cu drept de vot.

Adunarea Generala are urmatoarelel atributii:

 1. a) Stabileste strategia si obiectivele generale ale asociatiei;
 2. b) Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil;
 3. c) Decide asupra modului de convocare a adunarii generale si a modului de votare;
 4. d) Stabileste cotizatiile tuturor categoriilor de membrii;
 5. e) Alege presedintele Asociatiei si aproba membrii consiliului director propusi de presedinte. Adunarea Generala poate revoca presedintele sau consiliul director in cazul incalcarii statutului, aducerea unor prejudicii asociatiei sau a incalcarii legislatiei in vigoare;
 6. f) Revoca individual sau colectiv mandatele consiliului de conducere sau al cenzorului
 7. g) Hotaraste asupra modificarii, completarii, actului constitutiv si statutului;
 8. h) Procedeaza la dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si la stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare, cu respectarea dispozitiilor legale in materie;
 9. i) Infiinteaza filiale;
 10. i) Indeplineste orice alte atributii date prin lege

 Adunarea Generala se intruneste cel putin odata pe an si are drept de control permanent asupra Consiliului director..

 Adunarea Generala se convoaca de catre Consiliul Director printr-un convocator scris, cu cel putin 30 de zile inainte de data fixata pentru desfasurarea ei sau cu 15 zile daca intervine una din situatiile de mai jos, :

 1. a) Se impune modificarea statutului;
 2. b) Apar situatii care pericliteaza existenta Asociatiei;
 3. c) La solicitarea a 1/3 din numarul membrilor cu drept de vot.

Convocarea se va face in scris, de catre Consiliul Director, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin email,( posta electronica), prin fax, prin orice metoda prin care se poate face dovada comunicarii  si va cuprinde mentiuni exprese in legatura cu data, ora, locul de desfasurare a Adunarii Generale. Aceasta va fi insotita de ordinea de zi si materialele supuse dezbaterii.

Participantii pot solicita in scris, introducerea in ordinea de zi a unor cereri. Acestea vor fi comunicate secretarului general al a Asociatiei cu cel putin 15 zile inainte de data la care va avea loc Adunarea Generala.

La Adunarea Generala participa toti membrii Asociatiei. Membrii fondatori, electori si cotizanti cu drept de vot au dreptul la un vot cu caracter deliberativ. Membrii de onoare au drept de vot consultativ.

 Adunarea Generala este legal constituita daca la prima convocare sunt prezenti cel putin jumatate plus unul din numarul total al membrilor cu drept de vot. Daca nu se indeplineste aceasta conditie, Adunarea Generala se va convoca din nou dupa o perioada de 15 zile si se va desfasura indiferent de numarul membrilor cu drept de vot prezenti.

Adunarea Generala va fi condusa de presedintele asociatiei sau, in lipsa, de mandatarul acestuia.

Dizolvarea asociatiei sau modificarea scopului social pot fi decise de catre membrii Adunarii  Generale intruniti conform statutului.

Hotararile luate de Adunarea generala sunt obligatorii si pentru asociatii care nu au luat parte la Adunarea generala sau au votat impotriva.

Art. 2. Consiliul Director

Consiliul Director reprezinta organul de conducere care asigura executarea  hotararilor Adunarii Generale.

 Consiliul director este alcatuit din urmatorii membri care sunt propusi de presedintele ales si validati de Adunarea Generala.

Consiliul director este alcatuit din sapte membri, astfel;

 1. Simion Constantin Gheorghe– preşedinte
 2. Drob Nistor – primvicepreşedinte
 3. Dragomir Flavius Victor – vicepreşedinte
 4. Ionescu Adrian – vicepreşedinte
 5. Cont George – vicepreşedinte
 6. Calancea Marian – vicepreşedinte
 7. Ilie Ionel – Razvan – secretar general

Mandatul membrilor Consiliului Director este de 4 ani si poate fi reinnoit.

In caz de descompletare sau pentru marirea numarului de membri ai Consiliului Director, asociatii si/sau membrii Consiliului Director fac propunere de noi membri. Decizia pentru includerea de noi membri in Consiliul Director se ia cu majoritatea simpla in Adunarea Generala a asociatilor.’’

În caz de vacanţă a postului de membru în Consiliul Director din orice motiv (demisie, deces, imposibilitate fizică de exercitare a mandatului etc), inclusiv a postului de Preşedinte, Consiliul Director decide cu majoritate simplă numirea în postul respectiv a unui înlocuitor din rândul membrilor fondatori, până la alegerea unui nou membru de către Adunarea Generală a Asociaţilor, care va fi convocată imediat în şedinţă extraordinară.

 1. Consiliul Director are urmatoarele atributii:
 2. a) ia măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Asociaţilor;
 3. b) prezintă Adunării Generale a Asociaţilor raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei;
 4. c) cere convocarea Adunării Generale a Asociaţilor;
 5. d) adoptă orice decizii sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care a fost a fost înfiinţată Asociaţia, prin folosirea mijloacelor arătate in Statut;
 6. e) aprobă actele juridice care să fie încheiate cu membrii asociaţi şi cu terţii;
 7. f) aprobă cheltuielile ce urmează a fi efectuate pentru asigurarea desfăşurării normale a activităţii Asociaţiei şi pentru atingerea scopului pentru care a fost înfiinţată aceasta;
 8. g) aprobă organigrama şi politica de personal a Asociaţiei, realizând angajarea sau concedierea de personal, atribuirea de competenţe acestui personal, precum şi aprobarea colaborării cu consilieri indendendenţi în probleme tehnice;
 9. h) decide asupra primirii de noi membri;
 10. i) ia act de încetarea calităţii de membru asociat şi decide asupra excluderii unui membru asociat aprobă înfiinţarea de filiale, precum şi mutarea sediului Asociaţiei;
 11. j) stabileşte valoarea cotizaţiei ce o vor achita membrii, în sumă fixă, precum şi termenul de achitare a acestei cotizaţii;
 12. k) decide înfiinţarea de societăţi comerciale şi/sau desfăşurarea oricăror tipuri de activităţi economice premise de legislaţia în vigoare în vederea obţinerii de venituri care să fie folosite exclusiv pentru realizarea scopului Asociaţiei;
 13. l) primeşte donaţii, sponsorizări sau legate în numele Asociaţiei;
 14. m) se preocupă în permanenţă de înscrierea cu celeritate în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut la grefa judecătoriei, a oricăror modificări survenite în organizarea şi funcţionarea Asociaţiei;
 15. n) adoptă reglementări care să detalieze modul de aplicare a prevederilor Actului Constitutiv şi ale Statutului.
 16. o) decide cu privire la schimbarea sediului asociatiei.

   Şedinţele Consiliului Director se ţin în fiecare zi de luni a fiecărei săptămâni la sediul Asociaţiei sau în alt loc unde membrii săi sunt convocaţi, iar cvorumul necesar lucrului este asigurat de prezenţa a cel puţin 2 (doi) membri.

Toatele deciziile Consiliului Director se adoptă cu majoritatea simplă a celor prezenţi. În caz de egalitate, votul Preşedintelui valorează dublu.

Consiliul Director se intruneste de cel putin o data pe saptamana si de ori de cate ori este nevoie.   Emite hotarari daca sunt aprobate cu jumatate plus unul din numarul total al membrilor Consiliului Director al Asociatiei;

Consiliul Director va întocmi un buget anual al asociaţiei, pe care îl va supune Adunării Generale.’’

 În realizarea atribuţiilor sale, Consiliul Director adoptă hotărâri cu votul majorităţii simple a membrilor asociaţiei.

Membrii Consiliului pot participa la intrunirile acestuia, dupa ce-au fost instiintati, prin intermediul telefonului sau a altui mijloc de comunicatie, considerandu-se valabila prezenta lor in aceste conditii, iar votul poate fi dat prin mail sau fax.’’

Convocarea Adunării Generale a asociaţiei va fi făcută în scris.’’

 • Preşedintele are următoarele atributii:
 1. a) conduce activitatea cotidiană a Asociaţiei, supervizând modul în care deciziile Consiliului Director sunt aduse la îndeplinire şi dispunând luarea oricăror măsuri şi efectuarea oricăror activităţi care sunt necesare în acest sens;
 2. b) cere convocarea Adunării Generale a Asociaţilor;
 3. c) prezidează şi coordonează şedinţele Consiliului Director şi ale Adunării Generale a Asociaţilor;
 4. d) poate adopta orice măsură ce intră în competenţa Consiliului Director, în cazul în care situaţiile de urgenţă impun acest lucru, măsură ce poate fi ratificată sau respinsă de membrii Consiliului la prima şedinţă la care este întrunit cvorumul prevăzut de Statut;
 5. e) păstrează ştampila Asociaţiei şi o aplică pe actele emanate de la aceasta;

f)reprezintă Asociaţia în raport cu organele Statului Român, precum şi în raport cu oricare alt terţ;

 1. g) semnează actele emise de Asociaţie (inclusiv documentele necesare în vederea efectuării de plăţi, respectiv cele dovedind încasarea unor sume de bani) sau la care Asociaţia este parte.
 1. h) colectează de la asociaţi şi depune în bancă suma care constituie, patrimoniul iniţial al Asociaţiei, deschide contul bancar al Asociaţiei şi are drept de semnătură în bancă pentru depunerea şi retragerea de sume din acest cont.
 • Secretarul Asociaţiei are următoarele atributii:
 1. a) la solicitarea presedintelui convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor;
 2. b) ţine evidenţa bunurilor, existente în patrimoniul Asociaţiei şi prezintă în acest sens rapoarte Preşedintelui şi Consiliului Director;
 3. c) păstrează registrele Asociaţiei şi operează în acestea;
 4. d) colectează de la asociaţi şi depune în bancă suma care constituie, patrimoniul iniţial al Asociaţiei, deschide contul bancar al Asociaţiei şi are drept de semnătură în bancă pentru depunerea şi retragerea de sume din acest cont.

 Funcţiile de Preşedinte, Secretar sau Membru în Consiliul Director pot fi remunerate, aceştia având si dreptul la restituirea oricăror cheltuieli (transport, cazare, hrană etc) prilejuite de deplasarea la şedinţele Consiliului Director, sau la orice altă manifestare la care este delegat să participe de către Asociaţie.

Art. 3. Organul de control

Controlul financiar al asociaţiei este asigurat de cenzor,

Cenzorul are următoarele atribuţii:

– verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;

– întocmeşte pe baza verificărilor efectuate şi prezintă Adunării Generale rapoarte asupra activităţii sale şi asupra gestiunii Asociaţiei;

– verifică gestiunea Asociaţiei, consemnând constatările într-un registru de procese formale;

– poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;

– îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea generală.

 

CAPITOLUL VI- REPREZENTAREA SI COLABORAREA

Art 1 Reprezentarea

Asociatia va fi reprezentata in relatiile cu tertii, persoane fizice sau juridice din tara sau strainatate de catre Presedintele Consiliului Director/A.M.P.T.O.

In lipsa acestuia reprezentarea poate fi delegata Vicepresedintelui Asociatiei, sau oricarui alt membru.

Art. 2. Colaborarea

Pentru realizarea scopului sau/si dezvoltarea relatiilor cu institutii avand profil asemanator sau un obiect de activitate complementar, din tara sau din strainatate, asociatia va incheia prin reprezentantii sai conventii protocoale, acorduri de cooperare etc.

CAPITOLUL VII – DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI „MILITARILOR PARTICIPANTI IN TEATRELE DE OPERATII” – A.M.P.T.O.

Art. 1 Dizolvarea Asociatiei poate intervene in unul dintre urmatoarele moduri:

 1. a) De drept;
 2. b) Prin hotarare judecatoreasca;
 3. c) Prin hotararea Adunarii Generale.

Asociatia se dizolva de  plin drept prin:

– realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituit;

– imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau a Consiliului Director conform dispozitiilor statutare, daca aceasta situatie dureaza de mai mult de un an;

– reducerea numarului de  membrii sub limita stabilita de lege;

Asociatia se dizolva  prin hotarare judecatoreasca atunci cand:

– scopul sau activitatea asociatiei au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;

– realizarea scopului este urmarit prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

– urmareste alt scop decat cel pentru care a fost constituit;

– a devenit insolvabila;

– nu a obtinut autorizatiile prealabile necesare.

Asociatia se poate dizolva si prin hotararea Adunarii generale. In aceasta situatie, in termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, proces –verbal, in forma autentica, se depune la judecatorie, pentru a fi inscris in Registrul Asociatiilor si fundatiilor

In cazul dizolvarii Asociatiei „MILITARILOR PARTICIPANTI IN TEATRELE DE OPERATII” – A.M.P.T.O., lichidatorii vor fi numiti de catre instante sau Adunarea Generala dupa caz.

Odata cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director inceteaza.

Lichidatorii la intrare in functie efectueaza inventarul si incheie bilantul care sa constate situatia exacta a activului si pasivului. Acestia vor pastra registrele Asociatiei si orice alte acte si vor tine un registru cu toate operatiile juridice in curs, sa incadreze creantele, sa plateasca creditorii, sa transfere tot activul in bani cu respectarea conditiilor legale.

Destinatia bunurilor Asociatiei va fi efectuata in conditiile legii in care a intervenit dizlovarea     .

Bunurile ramase in urma lichidarii Asociatiei vor fi transmise catre persoane juridice de drept public sau drept privat ce au ca scop ocrotirea si protectia copiilor orfani.

Daca in interval de 6 luni de la incheierea procedurii de lichidare nu au putut fi transmise unor persona juridice de drept public cu scop identic sau asemanator, conform dispozitiilor din Reglementarile de Ordine Interioara, cu respectarea conditiilor legale, atunci asupra acesteia va hotari instanta competenta.

Asociatia „MILITARILOR PARTICIPANTI IN TEATRELE DE OPERATII” – A.M.P.T.O. inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul  Asociatiilor si Fundatiilor.

Radierea se va face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se constata descarcarea acestora de obligatiile asumate.

Lichidarea si radierea asociatiei se va face cu respectarea conditiilor impuse de lege.

CAPITOLUL VIII – DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Art. 1. Modificarea statutului

Orice modificare/completare a prezentului statut se va opera prin act aditional autentificat sau certificat de avocat.

Art. 2. Semne distinctive

Asociatia are dreptul la stampila, sigla si insemne proprii.

Asociatia „MILITARILOR PARTICIPANTI IN TEATRELE DE OPERATII” – A.M.P.T.O. isi va desfasura activitatea in temeiul prezentului statut, precum si a altor acte normative cu incidenta in domeniu.

Art. 3. Prezentul statut se completeaza, de drept, cu dispozitiile  OG 26/2000

Prezentul statut a fost adoptat in Adunarea generala constitutiva a membrilor asociatiei si intra in vigoare dupa semnarea si certificarea de catre avocat.

Prezentul act constitutiv a fost redactat in cinci exemplare originale si certificat de catre avocat Mihaela Enache din cadrul Cabinetului Enache Mihaela , conform art. 3 alin. 1, teza 3-a din Legea nr. 51/1995, azi data inregistrarii 11.03.2016.